Boarncruiser 310 Marex
Boarncruiser 310 Marex
L 9.46 m | B 3.24 m
Boarncruiser 35 Classic Line
Boarncruiser 35 Classic Line
L 10.50 m | B 3.65 m
Boarncruiser 1100 Sedan
Boarncruiser 1100 Sedan
L 10.80 m | B 3.60 m
Boarncruiser 38 Classic Line
Boarncruiser 38 Classic Line
L 11.40 m | B 4.05 m
Boarncruiser 40 Classic Line
Boarncruiser 40 Classic Line
L 12.40 m | B 4.35 m
Boarncruiser 1200 Express
Boarncruiser 1200 Express
L 12.46 m | B 3.95 m
Boarncruiser 43 Classic Line
Boarncruiser 43 Classic Line
L 13.25 m | B 4.45 m
Boarncruiser 1300 Sedan
Boarncruiser 1300 Sedan
L 13.30 m | B 4.50 m
Boarncruiser 1400 Fly
Boarncruiser 1400 Fly
L 14.00 m | B 4.50 m
Boarncruiser 46 Classic Line
Boarncruiser 46 Classic Line
L 14.00 m | B 4.55 m
Boarncruiser 50 Classic Line
Boarncruiser 50 Classic Line
L 14.95 m | B 4.60 m
Boarncruiser 55 Classic Line
Boarncruiser 55 Classic Line
L 16.85 m | B 4.85 m
Boarncruiser 1800 Fly
Boarncruiser 1800 Fly
L 18.60 m | B 5.25 m

Latest Ads

Show All Offers From De Boarnstream
Boarncruiser 1100 Sedan New boat

Technical data: Boarncruiser 1100 Sedan (New boat)

Save as favorite

Technical data

  • 10.80 m 35 ft
  • 3.60 m 12 ft
  • 1.00 m 3 ft
  • 1 x 75 HP
  • 10 kn 19 km/h
  • 7 kn 13 km/h

Layout

Interiors & cabin layout Boarncruiser 1100 Sedan (Layout)